Poistné udalosti

 

 

Poistné udalosti

 

Predmetom tejto sekcie webu je načrtnúť Vám, našim zákazníkom, odporúčaný postup pri poistnej udalosti, vzniknutej na Vašom vozidle. Dozviete sa, ako postupovať pri parciálnej škode, totálnej škode a krádeži, atď.

Postup pri poistnej udalosti

 

Parciálna škoda

Jedná sa o takú škodu, ktorá nedosahuje výšku totálnej škody (škoda, keď náklady na opravu a na odtiahnutie vozidla nepresiahnu nadobúdaciu cenu vozidla). V prípade vozidla na lízing nie je možné riešiť poistnú udalosť rozpočtom (t.j. vyplatiť poistné plnenie bez dodania faktúry od autorizovaného servisu na príslušnú poisťovňu).

Nami odporúčaný postup:

 • v prípade vzniku poistnej udalosti na vozidle je nutné bezprostredne nahlásiť túto skutočnosť na polícii (PZ SR)
 • nahláste tiež túto skutočnosť poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie), ďalej doložte kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady
 • po zdokumentovaní rozsahu poškodenia vozidla likvidátorom poisťovne nechajte vozidlo opraviť u autorizovaného dealera alebo servisu značky Toyota, resp. Lexus
 • ďalej je nevyhnutné nahlásiť túto poistnú udalosť našej spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej jen "TFSSK") na základe tzv. Žiadosti o devinkuláciu (súhlas s vyplatením poistného plnenia) a to buď na Váš účet alebo na účet autorizovaného servisu, ktorý Vaše vozidlo po nehode bude opravovať (tu potrebujeme vedieť číslo poistnej/škodovej udalosti, názov poisťovne, informáciu o vyplatení poistného plnenia - klient/autorizovaný servis, faxové alebo emailové spojenie na poisťovňu)
 • doložte poisťovňou požadované ostatné doklady, aby mohlo dôjsť k vyplateniu poistného plnenia (hlásenie poistnej udalosti, faktúra za opravu atď.)

 

Totálna škoda (zničenie vozidla)

Totálna škoda (zničenie vozidla) je taká škoda, pri ktorej súčet všetkých nákladov na opravu a odtiahnutie vozidla prevyšuje cenu vozidla, za ktorú je toto vozidlo možné zaobstarať v rovnakej kvalite a opotrebení v daný moment na území Slovenskej republiky.

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financované na leasing:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • zaistite úschovu vraku vozidla (najlepšie u autorizovaného dealera alebo servisu značky Toyota, resp. Lexus)
 • nahláste túto skutočnosť našej spoločnosti TFSSK - pri nahlásení potrebujeme vedieť číslo leasingovej zmluvy, dátum vzniku poistnej udalosti a informáciu, kde je uschovaný vrak vozidla
 • na základe následného písomného oznámenia poisťovne je leasingová zmluva ukončená z dôvodu totálnej škody a to k dátumu vzniku tejto poistnej udalosti
 • ďalej doložte ostatné potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • poisťovňa vystaví záverečnú správu, ktorá obsahuje informáciu o výške poistného plnenia, výšku spoluúčasti a hodnotu vraku vozidla, poistné plnenie je potom v plnej výške zaslané do TFSSK
 • po prijatí poistného plnenia nasleduje predaj vraku, ktorý realizuje TFSSK vždy tretej strane
 • po predaji vraku nasleduje konečné vyrovnanie s nájomcom; záväzok nájomcu voči TFSSK sa ponižuje prijatým poistným plnením a čiastkou, získanou z predaja vraku (bez DPH). Prípadný vzniknutý preplatok je zaslaný na účet nájomcu

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financovane na úver:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovne máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • zabezpečte úschovu vraku vozidla (najlepšie u autorizovaného dealera alebo servisu značky Toyota, resp. Lexus)
 • nahláste túto skutočnosť našej spoločnosti TFSSK - pri nahlásení potrebujeme vedieť číslo úverovej zmluvy, dátum vzniku poistnej udalosti a informáciu, kde sa nachádza vrak vozidla
 • ďalej doložte potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • zmluvu ukončí TFSSK na základe oznámenia od poisťovne a to k dátumu obdržania poistného plnenia (klient hradí splátky v plnej výške do doby, než dôjde k poistnému plneniu):
  • zmluva je ukončená a Vám je zaslaná dohoda s vyčíslením dlžnej čiastky, ktorá je ponížená o prijaté poistné plnenie
  • o podpísanú dohodu klient zašle v odpovednej obálke do TFSSK a uhradí prípadný dlh; v prípade, že vznikne preplatok, je vrátený klientovi po obdržaní podpísanej dohody
  • pokiaľ sú vyčíslené čiastky uhradené, je Vám odoslané potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy
  • následne môžete vrak predať, prípadne inak s ním podľa svojho uváženia naložiť.

Ďalší možný postup:

 • úverovú zmluvu môžete ukončiť na Vašu vlastnú žiadosť ("ukončenie zmluvy na žiadosť dlžníka"):
  • nahláste poistnú udalosť na políciu (PZ SR), poisťovni a TFSSK
  • písomne nás požiadajte o predčasné doplatenie úverovej zmluvy a to z dôvodu totálnej škody
  • zmluva sa ukončí k dátumu, ku ktorému obdržíme písomnú žiadosť od klienta
  • na základe tejto žiadosti obdržíte presné vyčíslenie čiastky na doplatenie úverovej zmluvy
  • po úhrade všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úverovej zmluvy (podľa dohody je možno na úhradu použiť poistné plnenie) obdržíte potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy
  • poistné plnenie je v plnej výške alebo čiastočne (v prípade čiastočnej alebo úplnej úhrady záväzkov z úverovej zmluvy poistným plnením) uhradené na Váš účet
  • potom môžete vrak vozidla predať alebo akokoľvek inak s ním podľa vlastného uváženia naložiť

 

Odcudzenie vozidla

Odcudzením vozidla sa zvyčajne rozumie:

krádež (zmocnenie sa vozidla s úmyslom nakladať s ním ako s vlastným)
lúpež (privlastnenie si vozidla páchateľom s použitím násilia)
neoprávnené užívanie (zmocnenie sa vozidla s úmyslom vozidlo dočasne užívať)

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financované na leasing:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • nahláste túto skutočnosť TFSSK - na nahlásenie potrebujeme vedieť číslo leasingovej zmluvy a dátum vzniku poistnej udalosti
 • ďalej doložte potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • na základe uznesenia od polície o prerušení pátrania po vozidle (ak je páchateľ neznámy, toto uznesenie je vydávané cca. do 60 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti – odcudzenia vozidla), je leasingová zmluva ukončená z dôvodu odcudzenia vozidla
 • poisťovňa vystaví záverečnú správu, ktorá obsahuje informáciu o výške poistného plnenia, výške spoluúčasti a poistné plnenie je potom v plnej výške zaslané do TFSSK
 • na záver TFSSK vystaví konečné vyrovnanie leasingovej zmluvy, pričom prípadný preplatok je zaslaný klientovi na účet

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financované na úver:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • nahláste túto skutočnosť TFSSK - na nahlásenie potrebujeme vedieť číslo úverovej zmluvy a dátum vzniku poistnej udalosti
 • ďalej doložte potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • na základe uznesenia od polície o prerušení pátrania po vozidle (ak je páchateľ neznámy, toto uznesenie je vydávané cca. do 60 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti – odcudzenia vozidla), je úverová zmluva ukončená z dôvodu odcudzenia vozidla
 • poisťovňa vystaví záverečnú správu, ktorá obsahuje informáciu o výške poistného plnenia, výške spoluúčasti a poistné plnenie je potom v plnej výške zaslané do TFSSK
 • na záver TFSSK vystaví konečné vyrovnanie úverovej zmluvy, pričom prípadný preplatok je zaslaný klientovi na účet
 • zmluvu ukončí TFSSK na základe oznámenia od poisťovne a uznesenia od polície k dátumu obdržania poistného plnenia (klient hradí splátky v plné výške do doby, pokiaľ príde poistné plnenie):
  • zmluva je ukončená a Vám je zaslaná dohoda s vyčíslením dlžnej čiastky, ktorá je ponížená o prijaté poistné plnenie
  • podpísanú dohodu klient zašle v odpovednej obálke do TFSSK a uhradí prípadný dlh; v prípade, že vznikne preplatok, je vrátený klientovi po obdržaní podpísanej dohody
  • pokiaľ sú vyčíslené čiastky uhradené, je Vám odoslané potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy

Ďalší možný postup:

 • úverovú zmluvu môžete ukončiť na Vašu vlastnú žiadosť ("ukončenie zmluvy na žiadosť dlžníka"):
  • nahláste poistnú udalosť na políciu (PZ SR), poisťovni a TFSSK
  • písomne nás požiadajte o predčasné doplatenie úverovej zmluvy a to z dôvodu odcudzenia vozidla
  • zmluva sa ukončí k dátumu, ku ktorému obdržíme písomnú žiadosť od klienta
  • na základe tejto žiadosti obdržíte presné vyčíslenie čiastky na doplatenie úverovej zmluvy
  • po úhrade všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úverovej zmluvy (podľa dohody je možno na úhradu použiť poistné plnenie) obdržíte potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy
  • poistné plnenie je v plnej výške alebo čiastočne (v prípade čiastočnej alebo úplnej úhrady záväzkov z úverovej zmluvy poistným plnením) uhradené na Váš účet

 

 

Poistné plnenie

 

Poistné plnenie je zvyčajne:

- suma, zodpovedajúca účelne vynaloženým nákladom na opravu vozidla (parciálne škody)
- suma, zodpovedajúca primeraným nákladom na obstaranie vozidla rovnakého druhu a kvality v Slovenskej republike, znížená o hodnotu opotrebenia či iného znehodnotenia vozidla s ohľadom na situáciu na trhu v Slovenskej republike (totálna škoda a odcudzenie).

Spoluúčasťou sa rozumie čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorou sa poistený/poistník podieľa na poistnom plnení. Výška spoluúčasti býva obyčajne v prípade havarijného poistenia cez Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. 5% z poistného plnenia, min. 150,- €. Táto hodnota môže byť upravená o ďalšie položky (zapožičanie vozidla, vrak vozidla - v prípade totálnej škody na vozidle atď.)

Poistné plnenie je obvykle zasielané na účet Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Zákazník však môže požiadať o zaslanie poistného plnenia priamo na svoj účet a to vyplnením dokumentu Žiadosť o devinkuláciu (súhlas s vyplatením poistného plnenia) za predpokladu, že na Vašej zmluve (leasingovej/úverovej) nie sú v danej chvíli žiadne pohľadávky po splatnosti.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednotka

v spoľahlivosti

TÜV Report 2016

Zistite viac