Poistné udalosti

Predmetom tejto sekcie webu je načrtnúť Vám, našim zákazníkom, odporúčaný postup pri poistnej udalosti, vzniknutej na Vašom vozidle. Dozviete sa, ako postupovať pri parciálnej škode, totálnej škode a krádeži, atď.

Postup pri poistnej udalosti

Parciálna škoda

Jedná sa o takú škodu, ktorá nedosahuje výšku totálnej škody (škoda, keď náklady na opravu a na odtiahnutie vozidla nepresiahnu nadobúdaciu cenu vozidla). V prípade vozidla na lízing nie je možné riešiť poistnú udalosť rozpočtom (t.j. vyplatiť poistné plnenie bez dodania faktúry od autorizovaného servisu na príslušnú poisťovňu).

Nami odporúčaný postup:

 • v prípade vzniku poistnej udalosti na vozidle je nutné bezprostredne nahlásiť túto skutočnosť na polícii (PZ SR)
 • nahláste tiež túto skutočnosť poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie), ďalej doložte kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady
 • po zdokumentovaní rozsahu poškodenia vozidla likvidátorom poisťovne nechajte vozidlo opraviť u autorizovaného dealera alebo servisu značky Toyota, resp. Lexus
 • ďalej je nevyhnutné nahlásiť túto poistnú udalosť našej spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej jen "TFSSK") na základe tzv. Žiadosti o devinkuláciu (súhlas s vyplatením poistného plnenia) a to buď na Váš účet alebo na účet autorizovaného servisu, ktorý Vaše vozidlo po nehode bude opravovať (tu potrebujeme vedieť číslo poistnej/škodovej udalosti, názov poisťovne, informáciu o vyplatení poistného plnenia - klient/autorizovaný servis, faxové alebo emailové spojenie na poisťovňu)
 • doložte poisťovňou požadované ostatné doklady, aby mohlo dôjsť k vyplateniu poistného plnenia (hlásenie poistnej udalosti, faktúra za opravu atď.)

Totálna škoda (zničenie vozidla)

Totálna škoda (zničenie vozidla) je taká škoda, pri ktorej súčet všetkých nákladov na opravu a odtiahnutie vozidla prevyšuje cenu vozidla, za ktorú je toto vozidlo možné zaobstarať v rovnakej kvalite a opotrebení v daný moment na území Slovenskej republiky.

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financované na leasing:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • zaistite úschovu vraku vozidla (najlepšie u autorizovaného dealera alebo servisu značky Toyota, resp. Lexus)
 • nahláste túto skutočnosť našej spoločnosti TFSSK - pri nahlásení potrebujeme vedieť číslo leasingovej zmluvy, dátum vzniku poistnej udalosti a informáciu, kde je uschovaný vrak vozidla
 • na základe následného písomného oznámenia poisťovne je leasingová zmluva ukončená z dôvodu totálnej škody a to k dátumu vzniku tejto poistnej udalosti
 • ďalej doložte ostatné potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • poisťovňa vystaví záverečnú správu, ktorá obsahuje informáciu o výške poistného plnenia, výšku spoluúčasti a hodnotu vraku vozidla, poistné plnenie je potom v plnej výške zaslané do TFSSK
 • po prijatí poistného plnenia nasleduje predaj vraku, ktorý realizuje TFSSK vždy tretej strane
 • po predaji vraku nasleduje konečné vyrovnanie s nájomcom; záväzok nájomcu voči TFSSK sa ponižuje prijatým poistným plnením a čiastkou, získanou z predaja vraku (bez DPH). Prípadný vzniknutý preplatok je zaslaný na účet nájomcu

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financovane na úver:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovne máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • zabezpečte úschovu vraku vozidla (najlepšie u autorizovaného dealera alebo servisu značky Toyota, resp. Lexus)
 • nahláste túto skutočnosť našej spoločnosti TFSSK - pri nahlásení potrebujeme vedieť číslo úverovej zmluvy, dátum vzniku poistnej udalosti a informáciu, kde sa nachádza vrak vozidla
 • ďalej doložte potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • zmluvu ukončí TFSSK na základe oznámenia od poisťovne a to k dátumu obdržania poistného plnenia (klient hradí splátky v plnej výške do doby, než dôjde k poistnému plneniu):
  • zmluva je ukončená a Vám je zaslaná dohoda s vyčíslením dlžnej čiastky, ktorá je ponížená o prijaté poistné plnenie
  • o podpísanú dohodu klient zašle v odpovednej obálke do TFSSK a uhradí prípadný dlh; v prípade, že vznikne preplatok, je vrátený klientovi po obdržaní podpísanej dohody
  • pokiaľ sú vyčíslené čiastky uhradené, je Vám odoslané potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy
  • následne môžete vrak predať, prípadne inak s ním podľa svojho uváženia naložiť.

Ďalší možný postup:

 • úverovú zmluvu môžete ukončiť na Vašu vlastnú žiadosť ("ukončenie zmluvy na žiadosť dlžníka"):
  • nahláste poistnú udalosť na políciu (PZ SR), poisťovni a TFSSK
  • písomne nás požiadajte o predčasné doplatenie úverovej zmluvy a to z dôvodu totálnej škody
  • zmluva sa ukončí k dátumu, ku ktorému obdržíme písomnú žiadosť od klienta
  • na základe tejto žiadosti obdržíte presné vyčíslenie čiastky na doplatenie úverovej zmluvy
  • po úhrade všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úverovej zmluvy (podľa dohody je možno na úhradu použiť poistné plnenie) obdržíte potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy
  • poistné plnenie je v plnej výške alebo čiastočne (v prípade čiastočnej alebo úplnej úhrady záväzkov z úverovej zmluvy poistným plnením) uhradené na Váš účet
  • potom môžete vrak vozidla predať alebo akokoľvek inak s ním podľa vlastného uváženia naložiť

Odcudzenie vozidla

Odcudzením vozidla sa zvyčajne rozumie:

krádež (zmocnenie sa vozidla s úmyslom nakladať s ním ako s vlastným)
lúpež (privlastnenie si vozidla páchateľom s použitím násilia)
neoprávnené užívanie (zmocnenie sa vozidla s úmyslom vozidlo dočasne užívať)

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financované na leasing:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • nahláste túto skutočnosť TFSSK - na nahlásenie potrebujeme vedieť číslo leasingovej zmluvy a dátum vzniku poistnej udalosti
 • ďalej doložte potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • na základe uznesenia od polície o prerušení pátrania po vozidle (ak je páchateľ neznámy, toto uznesenie je vydávané cca. do 60 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti – odcudzenia vozidla), je leasingová zmluva ukončená z dôvodu odcudzenia vozidla
 • poisťovňa vystaví záverečnú správu, ktorá obsahuje informáciu o výške poistného plnenia, výške spoluúčasti a poistné plnenie je potom v plnej výške zaslané do TFSSK
 • na záver TFSSK vystaví konečné vyrovnanie leasingovej zmluvy, pričom prípadný preplatok je zaslaný klientovi na účet

Nami odporúčaný postup v prípade, ak je vozidlo financované na úver:

 • nahláste poistnú udalosť na polícii (PZ SR) a v príslušnej poisťovni (v akej poisťovni máte vozidlo poistené, zistíte zo zmluvnej dokumentácie)
 • nahláste túto skutočnosť TFSSK - na nahlásenie potrebujeme vedieť číslo úverovej zmluvy a dátum vzniku poistnej udalosti
 • ďalej doložte potrebné doklady pre poisťovňu (vyplnené písomné hlásenie poistnej udalosti - viď. vyššie, hlásenie od polície a ostatné poisťovňou požadované doklady)
 • na základe uznesenia od polície o prerušení pátrania po vozidle (ak je páchateľ neznámy, toto uznesenie je vydávané cca. do 60 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti – odcudzenia vozidla), je úverová zmluva ukončená z dôvodu odcudzenia vozidla
 • poisťovňa vystaví záverečnú správu, ktorá obsahuje informáciu o výške poistného plnenia, výške spoluúčasti a poistné plnenie je potom v plnej výške zaslané do TFSSK
 • na záver TFSSK vystaví konečné vyrovnanie úverovej zmluvy, pričom prípadný preplatok je zaslaný klientovi na účet
 • zmluvu ukončí TFSSK na základe oznámenia od poisťovne a uznesenia od polície k dátumu obdržania poistného plnenia (klient hradí splátky v plné výške do doby, pokiaľ príde poistné plnenie):
  • zmluva je ukončená a Vám je zaslaná dohoda s vyčíslením dlžnej čiastky, ktorá je ponížená o prijaté poistné plnenie
  • podpísanú dohodu klient zašle v odpovednej obálke do TFSSK a uhradí prípadný dlh; v prípade, že vznikne preplatok, je vrátený klientovi po obdržaní podpísanej dohody
  • pokiaľ sú vyčíslené čiastky uhradené, je Vám odoslané potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy

Ďalší možný postup:

 • úverovú zmluvu môžete ukončiť na Vašu vlastnú žiadosť ("ukončenie zmluvy na žiadosť dlžníka"):
  • nahláste poistnú udalosť na políciu (PZ SR), poisťovni a TFSSK
  • písomne nás požiadajte o predčasné doplatenie úverovej zmluvy a to z dôvodu odcudzenia vozidla
  • zmluva sa ukončí k dátumu, ku ktorému obdržíme písomnú žiadosť od klienta
  • na základe tejto žiadosti obdržíte presné vyčíslenie čiastky na doplatenie úverovej zmluvy
  • po úhrade všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úverovej zmluvy (podľa dohody je možno na úhradu použiť poistné plnenie) obdržíte potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy
  • poistné plnenie je v plnej výške alebo čiastočne (v prípade čiastočnej alebo úplnej úhrady záväzkov z úverovej zmluvy poistným plnením) uhradené na Váš účet

Poistné plnenie

Poistné plnenie je zvyčajne:

- suma, zodpovedajúca účelne vynaloženým nákladom na opravu vozidla (parciálne škody)
- suma, zodpovedajúca primeraným nákladom na obstaranie vozidla rovnakého druhu a kvality v Slovenskej republike, znížená o hodnotu opotrebenia či iného znehodnotenia vozidla s ohľadom na situáciu na trhu v Slovenskej republike (totálna škoda a odcudzenie).

Spoluúčasťou sa rozumie čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorou sa poistený/poistník podieľa na poistnom plnení. Výška spoluúčasti býva obyčajne v prípade havarijného poistenia cez Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. 5% z poistného plnenia, min. 150,- €. Táto hodnota môže byť upravená o ďalšie položky (zapožičanie vozidla, vrak vozidla - v prípade totálnej škody na vozidle atď.)

Poistné plnenie je obvykle zasielané na účet Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Zákazník však môže požiadať o zaslanie poistného plnenia priamo na svoj účet a to vyplnením dokumentu Žiadosť o devinkuláciu (súhlas s vyplatením poistného plnenia) za predpokladu, že na Vašej zmluve (leasingovej/úverovej) nie sú v danej chvíli žiadne pohľadávky po splatnosti.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1