Predčasné splatenie zmluvy

Predčasné splatenie leasingovej zmluvy

 Predčasné splatenie leasingovej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami leasingovej zmluvy a prípadne Všeobecnými obchodnými podmienkami, ak sú neoddeliteľnou súčasťou leasingovej zmluvy. Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej aj „TFSSK“) umožňuje predčasne splatiť leasingovú zmluvu v dvoch režimoch a to v závislosti od typu zákazníka:

Fyzická osoba nepodnikateľ:

 • Zákazník je oprávnený splatiť úplne alebo čiastočne doposiaľ nesplatený zostatok leasingu aj pred termínmi splatnosti uvedenými v leasingovej zmluve a pri znížení celkových nákladov spojených s leasingom. Výška poplatku za predčasné splatenie predstavuje 1% z predčasne splatenej čiastky leasingu, ak obdobie medzi splatením leasingu pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku za predčasné splatenie predstavuje 0,5% z predčasne splatenej čiastky leasingu. Výška poplatku za predčasné splatenie nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by zákazník zaplatil počas obdobia medzi splatením leasingu pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia leasingovej zmluvy. Zákazník je povinný najneskôr pri vykonaní úkonu predčasného splatenia preukázateľne oznámiť uvedenú skutočnosť TFSSK a to písomne alebo formou emailu.

Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba:

Predčasné ukončenie leasingovej zmluvy na základe žiadosti zákazníka je možné iba na základe písomnej dohody s TFSSK. Postup je nasledovný:

 • zákazník doručí TFSSK najneskôr 30 dní pred predpokladaným predčasným splatením leasingovej zmluvy záväznú žiadosť, vždy k poslednému dňu v mesiaci,
 • TFSSK pripraví návrh finančného vyrovnania a dohodu, na základe ktorej bude daná leasingová zmluva predčasne ukončená, pričom na nej nesmie byt dlh, teda dlžná čiastka po splatnosti,
 • 5-10 dní pred dátumom plánovaného predčasného ukončenia je zákazníkovi zaslaná dokumentácia predčasného ukončenia leasingovej zmluvy,
 • po úhrade celej sumy vyplývajúcej z finančného vyrovnania je zákazníkovi odovzdaná plná moc na odhlásenie vozidla prípadne ďalšie potrebné dokumenty.

Predčasné splatenie úverovej zmluvy

 Predčasné splatenie úverovej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami úverovej zmluvy a prípadne Všeobecnými obchodnými podmienkami, ak sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy. Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. umožňuje predčasne splatiť úverovú zmluvu v dvoch režimoch a to v závislosti od typu zákazníka:

Fyzická osoba nepodnikateľ:

 • Zákazník je oprávnený splatiť úplne alebo čiastočne doposiaľ nesplatený zostatok úveru aj pred termínmi splatnosti uvedenými v úverovej zmluve a pri znížení celkových nákladov spojených s úverom. Výška poplatku za predčasné splatenie predstavuje 1% z predčasne splatenej čiastky úveru, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku za predčasné splatenie predstavuje 0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru. Výška poplatku za predčasné splatenie nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by zákazník zaplatil počas obdobia medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia úverovej zmluvy. Zákazník je povinný najneskôr pri vykonaní úkonu predčasného splatenia preukázateľne oznámiť uvedenú skutočnosť TFSSK a to písomne alebo formou emailu.

Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba:

Predčasné ukončenie úverovej zmluvy na základe žiadosti zákazníka je možné iba na základe písomnej dohody s TFSSK. Postup je nasledovný:

 • zákazník doručí TFSSK najneskôr 30 dní pred predpokladaným predčasným splatením úverovej zmluvy záväznú žiadosť, vždy k poslednému dňu v mesiaci,
 • TFSSK pripraví návrh finančného vyrovnania a dohodu, na základe ktorej bude daná úverová zmluva predčasne ukončená, pričom na nej nesmie byt dlh, teda dlžná čiastka po splatnosti,
 • sumu vyplývajúcu z dohody uvedenej v predchádzajúcom bode je zákazník povinný zaplatiť v lehote uvedenej v tejto dohode,
 • v prípade, že zákazník nezaplatí v plnej výške a/alebo včas takto stanovenú celkovú sumu, bude prípadná ním uhradená suma považovaná za preddavok na pravidelné splátky úveru, pričom úverová zmluva nie je považovaná za predčasne ukončenú (splatenú),
 • po úhrade všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úverovej zmluvy tak ako budú uvedené v dohode, je zákazníkovi zaslané potvrdenie o riadnom splatení úverovej zmluvy.

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1