Žiadosti

V tejto časti sekcie našej internetovej stránky nájdete ďalšie informácie, ktoré súvisia s trvaním leasingovej/úverovej zmluvy a nesúvisia s poistnými udalosťami alebo zmenami zmluvných vzťahov, napriek tomu však môžu v rámci zmluvného vzťahu nastať.

Miesto označenia našej spoločnosti plným názvom používame radšej vhodnejšiu skratku "TFSSK" a to pre to, aby sme udržali prehľadnosť Vám predávaných informácií.

1) Žiadosť o súhlas s užívaním vozidla treťou osobou

O súhlas s užívaním treťou osobou nie je potrebné žiadať v týchto prípadoch:

 • pre fyzické osoby nepodnikateľ: ak dlžník odovzdáva vozidlo do užívania svojim priamym príbuzným (manžel/ka, syn, dcéra)
 • pre fyzické osoby podnikateľ a právnické osoby : ak dlžník odovzdáva vozidlo do užívania svojmu kmeňovému zamestnancovi

Postup

 • zákazník zašle "Žiadosť o súhlas s užívaním vozidla treťou osobou",
 • TFSSK po odsúhlasení vypracuje dodatok k leasingovej/úverovej zmluve o súhlase s užívaním vozidla treťou osobou
 • TFSSK zašle dodatok dvojmo zákazníkovi
 • zákazník vráti podpísané jedno vyhotovenie dodatku späť do TFSSK

Zoznam potrebných dokladov:

 • žiadosť o súhlas s užívaním vozidla treťou osobou
 • kópia občianskeho preukazu a vodičského preukazu tretej osoby, ktorá bude predmet financovania užívať

 2) Žiadosť o súhlas s technickým zhodnotením

Opis

 • technické zhodnotenie financovaného predmetu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami leasingovej/úverovej zmluvy

Postup

 • zákazník zašle "Žiadosť o súhlas s technickým zhodnotením"
 • TFSSK po odsúhlasení vypracuje dodatok k leasingovej/úverovej zmluve o súhlase s technickým zhodnotením financovaného predmetu
 • TFSSK zašle dodatok dvojmo zákazníkovi
 • zákazník vráti podpísané jedno vyhotovenie dodatku späť do TFSSK

Zoznam potrebných dokladov:

 • žiadosť o súhlas s technickým zhodnotením financovaného predmetu
 • ďalšie doklady podľa typu technického zhodnotenia

 3) Žiadosť o vystavenie potvrdenia o riadnom splácaní zmluvy

Ak potrebujete z nejakého dôvodu doložiť potvrdenie o riadnom splácaní zmluvy (napr. máte zámer čerpať hypotekárny úver), môžete našu spoločnosť požiadať o vystavenie potvrdenia, týkajúceho sa Vašej platobnej morálky. Vhodnú žiadosť nájdete tu.

 4) Žiadosť o vystavenie potvrdenia o riadnom ukončení zmluvy

Z rôznych dôvodov môžete byť vystavení požiadavke zo strany iných subjektov (napr. audítorských firiem) o preukázanie neexistencie Vašich záväzkov z titulu v minulosti uzavretej leasingovej/úverovej zmluvy. Vhodnú žiadosť nájdete tu.

 5) Žiadosť o vrátenie preplatku

Môže sa stať, že nám zaplatíte viac, ako je uvedené na faktúre alebo splátkovom kalendári a vznikne tak na Vašej zmluve preplatok. My sa môžeme domnievať, že ste si z nejakého dôvodu (napr. kvôli pobytu mimo územia Slovenskej republiky) predplatili splátku na ďalšie obdobie. Skutočnosť však môže byť iná - stalo sa to nedopatrením. Ak viete o existencii preplatku na Vašej zmluve, požiadajte nás, prosím, o jeho vrátenie. Vhodnú žiadosť nájdete tu.

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1