Zmeny na zmluvách

V každom obchodnom vzťahu môžu nastať okamihy, keď jedna zo strán potrebuje urobiť nejakú zmenu uzavretej zmluvy a to z rôznych dôvodov. Tieto zmeny môžu byť rôzneho charakteru a zároveň môžu zásadným spôsobom ovplyvniť existujúci zmluvný vzťah. Z uvedeného dôvodu sme pre Vás pripravili túto časť sekcie našej internetovej stránky.

V prípade, ak máte záujem vykonať akúkoľvek zmenu, tykajúcu sa leasingovej/úverovej zmluvy a táto zmena nie je popísaná ďalej, prosíme aby ste nás kontaktovali.

Zmenu poštovej adresy, bydliska, sídla spoločnosti,  telefonického spojenia, bankového spojenia, priezviska, obchodného mena alebo názvu spoločnosti je potrebné našej spoločnosti oznámiť písomne. Zároveň je potrebné doložiť kópie dokumentov preukazujúcich uvedenú zmenu (kópiu občianskeho preukazu, živnostenského listu, výpisu z obchodného registra, výpisu z účtu atď.).

Prevod zmluvy (leasingovej/úverovej) – postúpenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvy:

 • prevod zmluvy je možný len v prípade, ak pôvodným nájomcom/dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a zároveň budúcim nájomcom/dlžníkom bude právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
 • prevod znamená, že budúci zákazník v plnom rozsahu vstupuje do zmluvy a preberá ju so všetkými záväzkami, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak,
 • prevod zmluvy je možný len s písomným súhlasom TFSSK, výlučne formou písomnej dohody, pripravenej TFSSK,
 • TFSSK nevstupuje do finančného vyrovnania medzi  pôvodným a budúcim zákazníkom,
 • nevyhnutnou podmienkou súhlasu TFSSK s prevodom zmluvy je vysporiadanie (zaplatenie) všetkých nedoplatkov pôvodného zákazníka voči TFSSK, ako aj vyhovujúca bonita budúceho zákazníka.

Postup:

 • zákazník zašle "Žiadosť o zmenu subjektu leasingovej/úverovej zmluvy" a doloží TFSSK nasledovné podklady:
  • kópiu výpisu z obchodného registra/živnostenského listu budúceho zákazníka,
  • kópiu osvedčenia o DIČ, IČ DPH budúceho zákazníka,
  • kópiu občianskeho preukazu a vodičského preukazu (prípadne iného dokladu totožnosti) budúceho zákazníka v prípade fyzickej osoby alebo štatutárneho orgánu v prípade právnickej osoby,
  • ekonomické výsledky budúceho zákazníka a ďalšie podklady podľa požiadaviek TFSSK.
 • TFSSK po odsúhlasení kompletnosti dodaných podkladov spracuje žiadosť a vyhodnocuje bonitu budúceho zákazníka
 • ak TFSSK s prevodom súhlasí, pripraví dokumentáciu na prevod zmluvy za účelom jej podpísania.

 

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1